תנאי שימוש באתר LICBT.CO.il
אתר זה, בעליו והכותבים בו מספקים תוכן חינוכי ומידע בתום לב, כל המפורסם באתר אינו מכוון או מיועד להיות תחליף הולם לעצתו של מומחה מוסמך בתחום בריאות הנפש או בכל תחום אחר, והמשתמשים מסכימים לכבד זאת.

הגדרות

"האתר" מתייחס לשירות המקוון המסופק על ידי אתר LICBT.CO.IL ועל ידי רונן דנציגר וכל הכותבים בו וכל עובדיו (להלן: "הספקים"), ולכל גורם אחרים המופעל על ידי הספקים בהקשר האתר ואשר מזהה מסמך זה כתנאי השימוש של השירות. (לדוגמה, שירותים מקוונים אחרים כאלה כוללים אך אינם מוגבלים לאלו המסופקים באתר כגון תכנים בעמודי האתר על כל פרקיו, מענה לתשובות משתמשים, פרסומים באתר, מענה בדוא"ל, קבוצות ועמודי פייסבוק המשוייכים או קשורים לאתר). 'המשתמש' הוא כל אדם אשר יוצר חיבור לאתר ו/או לתכניו באמצעות האינטרנט או בכל דרך אחרת. "ההסכם" מתייחס למסמך זה.

הסכמה כללית

באמצעות שימוש כלשהו באתר ו/או בתכניו, מלבד לקריאת הסכם זה בפעם הראשונה, המשתמש מסכים לכבד ולציית לכל התנאים וההגבלות הרשומים במסמך זה.

מטרת האתר

האתר מסופק למטרות חינוכיות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מכוון או מיועד להיות תחליף הולם לעצתו של מומחה מוסמך בתחום בריאות הנפש או בכל תחום אחר.

קישורים חיצוניים

קישורים לחומר אחר מזה הכלול באתר ניתנים בתום לב לנוחיות המשתמש. עם זאת, לא האתר, לא הספקים ולא כל העובדים, הסוכנים או השותפים האחרים שלהם, מעניקים אחריות כלשהי לדיוק, לאמינות או לתוכן של אתרים אלה או ביחס למדיניות הפרטיות או לאיסוף הנתונים שבאתרים אלו.

מגבלות האחריות

האתר מסופק למטרות חינוכיות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מכוון או משתמע להיות תחליף הולם לייעוץ של מומחה מוסמך בתחום בריאות הנפש או בכל תחום אחר. לא מתקיים כל קשר לקוח-מטפל או לקוח-יועץ בין משתמשי האתר לבין האתר או ספקיו, עובדיו או מי מטעמו. אלא אם התקשר משתמש מסוים לאתר או לספקיו בהסכם נפרד ובכתב. בפרט אך לא רק, הודעות, ופרסומים בפרק הסיפורים והמאמרים, פירסומים הלקוחים מקבוצות הפייסבוק המופעלות על ידי האתר או ספקיו, תכתובות דוא"ל ותכני כל עמודי האתר אינן מהוות ייעוץ מקצועי – גם אם נעשה שימוש במילים 'עצה' או 'המלצה' – ואינן קובעות כל קשרי לקוח-מטפל.

המשתמש מסכים במפורש כי השימוש באתר הוא בסיכון הבלעדי של המשתמש. לא האתר, הספקים או כל מי מטעמם, הסוכנים או השותפים האחרים שלהם מתחייבים כי האתר יהיה ללא הפרעה או ללא שגיאות. כמו כן, הם אינם מעניקים אחריות כלשהי לדיוק, לאמינות או לתוכן של כל מידע או שירות המסופקים באמצעות האתר.

המשתמש מסכים במפורש כי דעות והשקפות הבאות לידי ביטוי באתר הם אלה של הכותבים בהתאמה ואינם בהכרח מייצגים את דעות האתר או של ספקיו.

האתר מסופק "כמות שהוא", ללא אחריות מכל סוג שהיא, מפורשת או משתמעת, לרבות אך ללא הגבלה, כל אחריות משתמעת על סחירות, התאמה למטרה מסוימת או אי הפרה של זכויות. בשום מקרה לא יהיו הספקים כל אדם או ישות המעורבים ביצירה או הפצה של האתר אחראים לכל נזק, לרבות, אך לא רק, נזקים ישירים, עקיפים, מקריים, מיוחדים, תוצאתיים או עונשיים הנובעים מהשימוש או חוסר יכולת להשתמש באתר ו/או בתכניו בכל צורה שהיא.

המשתמש מסכים להגן, לשפות ולמנוע כל נזק, מהספקים, הכותבים, החברות המסונפות להם ומנהליהם, נושאי המשרה, העובדים והסוכנים שלהם כנגד כל התביעות וההוצאות, לרבות שכר טרחת עורך דין, הנובע משימוש האתר על ידי המשתמש.

צִיוּד

המשתמש יהיה אחראי להשגת ואחזקת החומרה, התוכנה, הציוד והשירותים האחרים הדרושים לשימוש באתר ולכל החיובים הקשורים בו.

זכויות יוצרים, רישוי וחומר הנתמך על ידי המשתמש

האתר מכיל חומר המוגן בזכויות יוצרים ומידע קנייני אחר, אשר עשוי לכלול, אך לא רק, טקסט, תוכנה, תמונות וגרפיקה, וכל התוכן של האתר – למעט אותם חלקים המוגנים בזכויות יוצרים על ידי צדדים שלישיים – מוגנים בזכויות יוצרים דוגמאת עבודה קולקטיבית לפי חוקי זכויות יוצרים בינלאומיים. בעל האתר מחזיק בזכויות יוצרים בבחירה, בתיאום, בסידור ובשיפור של תוכן זה, כמו גם בתוכן המקורי אליו. המשתמש מסכים שלא לשנות, לפרסם, להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור עבודות נגזרות או לנצל בכל דרך שהיא את התוכן, כולו או חלקו. המשתמש רשאי להוריד חומר המוגן בזכויות יוצרים לשימוש אישי בלבד. למעט אם הותר אחרת במפורש על פי חוק זכויות היוצרים, לא תותר העתקה, הפצה מחדש, העברה חוזרת, פרסום או ניצול מסחרי של חומר שהורדת, ללא אישור מפורש של בעל האתר ושל בעל זכויות היוצרים. במקרה של העתקה מותרת, חלוקה מחדש או פרסום של חומר המוגן בזכויות יוצרים, לא יבוצעו שינויים או מחיקות של ייחוס מחבר או הודעת זכויות יוצרים. המשתמש מאשר כי אין זכויות בעלות נרכשות על ידי הורדה או שימוש בחומר המוגן בזכויות יוצרים.

המשתמש מסכים להגן, לשפות ולמנוע כל נזק, מהספקים, הכותבים, החברות המסונפות להם ומנהליהם, נושאי המשרה, העובדים והסוכנים שלהם כנגד כל התביעות וההוצאות, לרבות שכר טרחת עורך דין, הנובע משימוש האתר על ידי המשתמש.

על ידי פרסום כל תוכן באתר – בין אם באמצעות פורום הדיונים, הערות, משובים, התיחסויות, טולקבקים, מכתב או כל יצירת קשר עם האתר או ספקיו או בכל אזור אחר של האתר שמקבל תוכן משתמש – המשתמש מעניק לספק ספק אישור בלתי הפיך, ללא הגבלת זמן או כל הגבלה אחרת, ללא כל זכות, ללא תמלוגים או פיצויים מכל סוג שהוא, ומתחייב כי פרסום או פרסום נוסף על ידי ספק התוכן, והאתר או ספקיו לא יפגע בזכויות המשפטיות של אחרים, לרבות זכויות קניין רוחני.

המשתמש מעניק לספקים הסכמה ורישיון בלתי חוזר זה, בלתי תלוי, ללא קשר לשאלה האם חומר שנתרם על ידי המשתמש מתקבל על ידי הספקים לפרסום באתר. החומר יתקבל על פי שיקול דעתם הבלעדי של הספקים, ובפרט כל חומר שיישפט על ידי הספקים כדי להיות ספאם, כולל, אך לא מוגבל לפרסומות למוצרים או לשירותים מסחריים, יידחה.

תְחוּם

הסכם זה וכל כללי התפעול המשויכים שנוצרו לשימוש בפונקציונליות אתר מסוימת (ואשר יהיו זמינים יחד עם פונקציונליות זו) מהווים את מלוא הסכמת הצדדים ביחס לנושא שלהם, ויחליפו את כל ההסכמים הקודמים בכתב או בעל פה בין הצדדים בקשר לנושא כאמור.

שינויים של תנאים

הספק שומר במפורש את הזכות לשנות או לעדכן את התנאים וההגבלות החלים על השימוש של המשתמש באתר, או להתנות תנאים נוספים. שינויים, עדכונים, תוספות או מחיקות כאלה ייכנסו לתוקף מיד עם פרסומם באתר, וכל שימוש באתר לאחר פרסום זה ייחשב כהסכמה על ידי המשתמש של ההסכם.

עדיפות החובות המשפטיות

במקרה של סתירה בין מדיניות של האתר לבין חוקי מדינת ישראל הם יקבלו עדיפות על הסכם זה ועל מדיניות הפרטיות של האתר. ההסכם עצמו יפורש על פי חוקי מדינת ישראל.

כותרות הסעיפים המשמשים בהסכם הן לנוחות בלבד ולא תינתן להן שום חשיבות משפטית.